เพิ่มมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิกที่ใช้ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เป็นประกัน  

แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้เงินต้น