ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มาตรการสำหรับการให้บริการของ สอมธ. ในช่วงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)