สอมธ. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ในโอกาสที่กองแผนงานจัดสัมมนาของหน่วยงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มธ. ศูนย์รังสิต พร้อมนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการสัมมนาเป็นจำนวน  4,100 บาท