เงินกู้ประเภทสามัญ

  • เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ

  • ตารางวงเงินให้กู้ประเภทสามัญ

  • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

  • กองทุนสวัสดิการผู้ค้ำประกัน

  • การทำประกันชีวิต

เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ
        เงินกู้สามัญ เป็นเงินให้กู้ประเภทระยะปานกลาง จำนวนเงินที่ให้กู้ขึ้นอยู่กับ อัตราเงินเดือน อายุการเป็นสมาชิก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับ สอมธ. โดยหากทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ไม่พอกับวงเงินกู้ให้ใช้บุคคลค้ำประกันเพิ่มได้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็เพื่อให้สมาชิกนำเงินกู้ ที่ได้ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น การนำไปชำระหนี้ภายนอกที่มี ดอกเบี้ยสูง การซื้อทรัพย์สินอันจำเป็นแก่การครองชีพ หรือใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นเรื่องของ การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ควรใช้เงินกู้สามัญไปเพื่อการบริโภคที่ไม่เป็น ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ภาระหนี้สินให้กับสมาชิกและครอบครัว และการกู้เงินกู้ สามัญนั้น ควรจะกู้ตามความจำเป็น สำหรับระยะเวลา ในการผ่อนชำระหนี้ สามารถผ่อน ชำระหนี้ ได้ถึง 66-150 งวด และเงินได้รายเดือนต้องมีให้หักชำระเพียงพอและกำหนดให้ เหลือเงินรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 
การยื่นคำขอกู้และการรับเงินกู้
 
           1. เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการกู้เงินและการจัดทำประกันชีวิต ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อแจ้ง รายละเอียดกับบริษัทประกัน สอมธ.ขอกำหนดวันยื่นคำขอกู้เงินกู้และวันที่รับเงินกู้สามัญได้เดือนละ 3 งวด ดังนี้   
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 1 - 3 รับเงินกู้วันที่ 10 ของเดือน
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 4 - 13 รับเงินกู้วันที่ 20 ของเดือน
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 14 - 23 รับเงินกู้วันสิ้นเดือน
*หากวันรับเงินกู้ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนการรับเงินกู้เป็นวันทำการถัดไป*
          2. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลืออยู่เดิม ประสงค์ที่จะขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ จะต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกิน 3ใน 4 ของวงเงินกู้หรือต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          อย่างไรก็ตามในการให้บริการด้านสินเชื่อและด้านต่างๆ สอมธ. ยังคงให้ความสำคัญกับสมาชิก เพื่อให้ท่าน ได้รับความสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด และสำหรับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนอยู่มาก ขอให้สมาชิกให้ ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการใช้สอยหรือการนำเงินไปลงทุนในด้านต่างๆ
 
ค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระหนี้
 
         สมาชิกที่ไม่ส่งเงินงวดตามสัญญา สอมธ.จะคิดค่าธรรมเนียมการผิดสัญญา โดยคำนวณจากยอดเงิน งวดชำระหนี้ บวกดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย ที่ให้สมาชิกกู้ โดยคิดเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้อัตราขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 
*สิทธิการขอกู้เงินกู้สามัญดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงผู้ขอกู้เงินที่มีหนี้เงินกู้พิเศษ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
 
วงเงินให้กู้ประเภทสามัญ
ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก
 (เดือน)
วงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระ

กู้ได้ (เท่า) 
ของเงินเดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน (บาท)
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
 (งวด)
ผ่อนชำระ
ต่อเดือน 
(บาท)
3-11
8
   120,000
66
2,100.00
12-35
10
150,000
66
2,700.00
36-59
12
600,000
72
9,700.00
60-119
40
900,000
120
9,600.00
120-179
-
1,200,000
120
12,800.00
180 ขึ้นไป
-
1,500,000
120
16,000.00
 
     - สมาชิกผู้กู้เงินประเภทสามัญ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันทุกราย ต้องทำประกันชีวิต โดยกำหนดให้ทำทุนประกันเต็มวงเงินกู้ ตามสัญญา หลักห้าหมื่นถ้ามีเศษให้ปัดเศษลงดดยสมาชิกผู้กู้ยินยอมให้ สอมธ. หักเงินค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวนดังกล่าว ในวันที่สมาชิกผู้กู้ได้รับเงินกู้จาก สอมธ. หากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา สมาชิกผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันตามสัญญาใหม่ อัตราค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ของทุนประกันรวมภาษีและอากร) สอมธ.กำหนดให้ทำประกันชีวิตเป็นรายปี


หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

ประเภทสมาชิก
สิทธิการกู้/การค้ำประกัน
หลักเกณฑ์การค้ำประกัน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ มธ.,
พนักงานมหาวิทยาลัย,
พนักงานสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
ลูกจ้างประจำสำนักพิมพ์,
โรงพิมพ์ มธ.
(ที่ได้รับบำเหน็จ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
สมาชิกสังกัดทั่วไป
(ข้าราชการบำนาญ,
ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน)

 

สิทธิการกู้
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
สามารถกู้ได้ตามสิทธิ
  และผ่อนชำระภายในอายุ 65 ปี
สิทธิการค้ำประกัน
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถค้ำประกันได้
สมาชิกสังกัดทั่วไป ไม่สามารถค้ำประกันได้

 

วงเงินกู้ 400,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ที่เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำหรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
วงเงินกู้เกินกว่า 400,000 - 800,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ หรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
วงเงินกู้ 800,000 - 1,200,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ หรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
วงเงินกู้ 1,200,000 - 1,500,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 6 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ หรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
พนักงานเงินรายได้ประเภท :
ประจำและชั่วคราว
พนักงานโรงพยาบาล : ประเภทประจำ
พนักงานโรงพยาบาล : เงินรายได้
ลูกจ้างงบพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างโครงการ
ลูกจ้างหน่วยงาน
สมาชิกสังกัดทั่วไป
สิทธิการกู้
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  สามารถกู้ได้ตามสิทธิ
  และผ่อนชำระภายในอายุ 60 ปี หรือเกษียณอายุ

 

สิทธิการค้ำประกัน
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  ไม่สามารถผลัดกันค้ำประกันได้ (ผู้กู้ไม่สามารถค้ำผู้ค้ำประกันได้)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถผลัดกันค้ำประกันได้
สมาชิกสังกัดทั่วไป ไม่สามารถค้ำประกันได้
วงเงินกู้ 400,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ที่เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำหรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
วงเงินกู้เกินกว่า 400,000 - 800,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ หรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
วงเงินกู้เกินกว่า 800,000 - 1,200,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ หรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน
วงเงินกู้เกินกว่า 1,200,000 - 1,500,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ มธ. หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร หรือลูกจ้างประจำหน่วยงาน หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 6 คน เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ หรือชั่วคราว หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างงบพิเศษ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างหน่วยงาน

 

 

กองทุนสวัสดิการผู้ค้ำประกัน
1. สมาชิกผู้กู้เงินประเภทสามัญกรณีใช้บุคคลค้ำประกันทุกรายจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.50 ของ วงเงินกู้ตามสัญญา โดยสมาชิกผู้กู้ยินยอมให้ สอมธ. หักเงินสมทบเต็มจำนวนดังกล่าว ในวันที่สมาชิกผู้กู้ได้รับเงินกู้จาก สอมธ.หากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาวงเงินกู้ สมาชิกผู้กู้จะต้องจ่ายเงินสมทบตามสัญญาใหม่ โดย สอมธ.จะคืนเงิน สมทบของสัญญาเดิม
2. การคำนวณยอดเงินที่สมาชิกผู้กู้จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ใช้วงเงินกู้ตามสัญญาที่เป็น หลักหมื่น ถ้ามีเศษของหลักหมื่นให้ปัดเศษเป็นหลักหมื่นโดยการปัดขึ้น
3. ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนตามข้อเสนอของคณะกรรมการเงินกู้สามัญในกรณีดังนี้
 
(1)
จ่ายเมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือน ไร้ความสามารถ หลังจากได้นำเงินต่างๆ ของผู้นั้นที่มีอยู่ใน สอมธ. ได้แก่ หุ้น เงินกองทุนสวัสดิการ เงินบำเหน็จ(ถ้ามี) รวมทั้งเงินสมทบเข้ากองทุนตามระเบียบนี้ไปชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้แล้ว และยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ เป็นจำนวนเท่าใดให้กองทุนจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของหนี้ที่ค้างชำระเพื่อชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้นั้น
 
(2)
จ่ายเงินเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ค้ำประกันในการคิดตามฟ้องร้องชำระหนี้จากผู้กู้ ในกรณีสมาชิกผู้กู้ไม่ชำระหนี้ให้กับ สอมธ. นอกเหนือจาก(1) ตามที่ สอมธ. เห็นสมควร
4. การจ่ายเงินกองทุน สอมธ. จะต้องติดตามทวงหนี้จนถึงที่สุดการจ่ายเงินกองทุน มิได้ทำให้สมาชิกผู้กู้พ้นภาระหนี้สิน และความผิดทางกฎหมายตามสัญญาเงินกู้ และเมื่อเรียกเงินหรือทรัพย์สินคืนจากผู้กู้ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนได้ ไม่ว่าเท่าใดจะแบ่งคืน กองทุนส่วนของ สอมธ. และผู้ค้ำประกันตามส่วนของจำนวนเงินที่แต่ละฝ่าย ได้ส่งชำระหนี้แก่ สอมธ.แทนผู้กู้ไว้แล้ว
5. สอมธ. จะจ่ายเงินคืนเงินสมทบให้แก่สมาชิกผู้กู้ทั้งหมด โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อสมาชิกผู้กู้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

การทำประกันชีวิต
        นอกจากการขยายวงเงินกู้ การเพิ่มสิทธิการกู้ และการค้ำประกันให้กับสมาชิกแล้ว สอมธ.ยังได้กำหนดให้มีการจัดทำ ประกันชีวิตควบคู่ไปกับการใช้บุคคลค้ำประกันด้วย โดยมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสมาชิก ผู้กู้เมื่อเสียชีวิตและผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยภาระหนี้ที่สมาชิกมีอยู่กับ สอมธ.จะหมดไป และยังมีคงเหลือให้กับทายาทด้วย ส่วนผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้ (กรณีตาย) โดยในเรื่องดังกล่าวนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณา ด้วยความรอบคอบและพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจาก สอมธ. สำหรับการจัด ทำประกันชีวิต มีรายละเอียดดังนี้
การค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
สอมธ.กำหนดให้มีการจัดทำประกันชีวิตควบคู่ไปกับการใช้บุคคลค้ำประกัน